Regler

Här finns länkar till regler och stadgar för föreningen. Meddela styrelsen om du saknar något.

Avgiften
Kostnaden för boendet i din lägenhet är i normalfallet uppdelad på två poster: Dels betalar du till din bank för de lån du tagit, dels betalar du varje månad en avi på föreningens avgift. Här behandlas endast avgiften.

Styrelsen har uppdragit konsultföretaget Mediator i Uppsala att sköta om föreningens ekonomi. Därför kommer avin på avgiften från dem. Har du frågor om avin från Mediator, kontakta i första hand vår kassör.


Försäljning & köp
Vid försäljning skall du som säljare inkomma till styrelsen med ett exemplar av det kontrakt som gjorts med den nye köparen.

Du som säljare skall dessutom inkomma med en begäran till styrelsen om utträde ur föreningen, samtidigt som den nye ägaren skall inkomma med en begäran om att få inträde i Brf Pålnäsviken.

Styrelsen medger utträde respektive inträde om inga sakliga skäl föreligger för att neka detta. Anledningar till att neka utträde eller inträde skulle t.ex. kunna vara att säljaren har en skuld till Brf Pålnäsviken eller att köparen inte kan godtagas som medlem eftersom bostadsrätten inte skall användas som bostad.

Överlämning av nycklar görs mellan säljare och köpare.


Uthyrning
Lämna i god tid in en ansökan till styrelsen om att tillstånd att hyra ut din bostadsrätt. Styrelsen godkänner uthyrning i andra hand om du skall arbeta eller studera på annan ort eller om du har ett annat skäl för uthyrningen som accepteras av föreningen.

Endast den/de som är registrerad/registrerade ägare till en bostadsrätt kan hyra ut den.

OBS! Om du hyr ut din bostadsrätt utan styrelsens medgivande kan du förlora nyttjanderätten till din bostadsrättslägenhet enligt Brf Pålnäsvikens stadgar.

Från och med 2015 är det tillåtet för bostadsrättsföreningar att ta ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften till föreningen ligger på 10% av ett prisbasbelopp, alltså ca 4400:-/år.
BRF Pålnäsviken kommer att ta ut denna avgift.

Det åligger dig som hyr ut att den som du upplåter din bostadsrätt till följer Brf Pålnäsvikens förordningar och regler. Informera hyresgästen om den här pärmen .

Vid en uthyrning vill styrelsen även träffa den blivande hyresgästen. Träffen sker i samband med ett styrelsemöte. Det är en informell träff där styrelsen får träffa hyresgästen och gå igenom lägenhetspärmen samt även visa vilka som sitter i styrelsen.

Om du har frågor angående uthyrning var vänlig kontakta styrelsen.


Tvättstugan
Tvättstugan bokas en tvättid i taget. Bokning sker på tavlan innanför tvättstugans dörr. Torkning får pågå upp till en timme efter avslutad tvättid.

All tvättning sker på eget ansvar. Bostadsrättsföreningen ansvarar ej för förstörd tvätt. Det är inte tillåtet att färga eller bleka i maskinerna. Var och en är skyldig att följa maskinernas bruksanvisningar. Särskilt viktigt är att maskinerna inte överbelastas, p.g.a.. t.ex. alltför grov tvätt.

Angående städning av tvättstugan:

För att hålla nere föreningens kostnader - och därmed din avgift - har vi valt att själva ta hand om tvättstugans städning. Innan du avslutar ditt pass här ber vi dig att - utöver det obligatoriska luddborstandet - göra en helhetsbedömning av tvättstugan och vid behov bidra med någon av följande åtgärder:
Dammsug
Torka av bänkar och andra dammsamlande ytor
Spola eller skura golven
Rengör golvbrunnarna
Töm papperskorgen, sätt i ny påse och kasta den fyllda i soporna

Ditt bidrag till en trevlig tvättstugemiljö är mycket uppskattad och gör det möjligt för föreningen att avstå från att köpa in dyrbara städtjänster.

Städutrustning finns i tvättstugan. 

Storstädning sker två ggr/år i samband med föreningens städdagar.


Nycklar och lås
Styrelsen har inget ansvar gentemot medlemmen att ha eller förvara extra nycklar till medlemmens
bostad.

Garage
Föreningen äger 20 garage i tre olika storlekar enligt följande fördelning:

Antal à kvm Tot. kvm
4 - 18 - 72 (under Stenbocken)
8 - 20 - 160 (4 st integrerat i Stenbocken, övriga i Karlavagnen)
8 - 28 - 224 (under Karlavagnen)

20 st på totalt 456 kvm

Föreningen har två olika förfaringssätt för uthyrning av garagen:

Föreningen har 15 st garage som hyrs ut efter kölista (se nedan). 3 st av dessa garage finns under Stenbocken, övriga 12 st under Karlavagnen. Nya garageportar har installerats 2017-2018 som öppnas med fjärrstyrning.

Stenbocken har därtill 5 st garage som hyrs ut av föreningen, varav 4 st garage är integrerade med lägenheten ovanför via inomhus genomgång. Ytterligare 1 st garage (Saltsjövägen 9E) saknar integrerad genomgång, men lägenheten ligger ovan pannrummet och saknar förråd, varför garaget räknas hit.

Regler:
Garagen är avsedda för bilförvaring och kan endast hyras av den som har bil.

Om innehavare av garage upphör att vara bilägare så kommer garaget att erbjudas annan medlem från garagekön.

Härav följer att garagen skall användas för parkeringsändamål och ej får byggas om för bostadsändamål eller för annan verksamhet. Det skall gå att köra in aktuell bil.

Garagekontrakt för medlemmar upprättas med tillsvidare uthyrning men kan sägas upp med 3 månaders uppsägning av båda parter.

Andrahandsuthyrning direkt från kontraktsinnehavaren är inte tillåten.

Uthyrning till icke medlemmar eller medlemmar som redan har garage hanteras av styrelsen, och då tillämpas tillsvidare uthyrning med tre (3) månaders uppsägning. Inflyttningsdatum gäller.

Om innehavare av integrerat garage i Stenbocken upphör att vara bilägare och vill hyra ut sitt garage skall detta ske genom styrelsen som tilldelar plats efter garagekön. I detta fall sker tillsvidare uthyrning med tre (3) månaders uppsägning.

Erbjudande av garageplats som avvisas innebär att garaget erbjuds till nästa medlem på kölistan.

Garage kan bytas mellan innehavare.

Garagehyran fastställs av årsmötet. Nuvarande hyror är enligt följande:

Storlek kvm Månadshyra Anmärkning

18 563:-
20 625:- Tillägg 250:- för integrerat garage
28 875:-

Kölista för garage:
Garagekön är upprättad i två steg:
Baserat på nuvarande bilägare och dennes inflyttnings-/kontraktsmånad.
Därefter går det att ställa sig i kö för garage. Om flera medlemmar ställer sig i kö samma dag gäller inflyttnings-/kontraktsmånad som skiljare.

Observera: det krävs bilinnehav för att få ett garage tilldelat. Innehav ska visas inom tre (3) mån från kontraktsdatum, annars går garaget till nästa i kön. Hyra betalas under dessa månader av den som tilldelats garaget, oavsett bilinnehav.

Parkering
Parkeringsplatserna vid Karlavagnens södra kortända (Ringvägshamnen) är i första hand avsedda för medlemmar utan garage.
Parkering längs kajen utanför Karlavagnen är inte tillåten.
Vid Stenbocken är de enda parkeringsytor som finns ytorna framför garagen.


Sophantering
Sopvagnarna och soptunnorna är enbart till för hushållssopor i väl förslutna plastpåsar.

Följande sopor ska disponeras med på annat sätt:

Tidningar och förpackningmaterial lämnas till någon återvinningsstation, t.ex. vid Neglinge eller Tippen. Glas, plast och metallförpackningar likaså.

Farligt avfall och grovavfall lämnas till återvinningsanläggningen i Östervik.

(När det är stängt där går det att lämna avfall vid Skuru sopstation, Gamla Landsvägen, intill Skurubron.)

Öppettider återvinningen i Östervik:
Måndag 12 - 19
Tisdag (stängt, använd Skuru)
Onsdag 12 - 19
Torsdag (stängt, använd Skuru)
Fredag 12 - 19
Lördag 10 - 16
Söndag 10 - 16


Stadgar
                       

STADGAR FÖR
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PÅLNÄSVIKEN

Org.nr 769603-2957
  

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE


1 §

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Pålnäsviken.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.
Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Nacka.

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

2 §
När en bostadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall skriftligen ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt dock inom tre veckor från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Som underlag för prövningen har föreningen rätt att ta en kreditupplysning samt referenser avseende sökanden.

3 §
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningen hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

INSATS OCH AVGIFTER M M

4 §
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen.
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av föreningsstämma.
Styrelsen kan besluta att ersättning för värme, vatten, renhållning eller el erlägges efter förbrukning eller yta. Styrelsen kan besluta att ersättning för Kabel-TV, telefoni och bredband samt kommunal fastighetsavgift erlägges per lägenhet, detsamma gäller även installations- och anslutningskostnader.

Upplåtelseavgift, avgift för andrahandsupplåtelse, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10% årligen av gällande prisbasbelopp, överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Upplåts en lägenhet i andrahand får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat

-           ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig 
            inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
-           till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar;
            bostadsrättshavaren svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens     
            yttersida
-           icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummets alla väggar, golv och tak  jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett  fackmannamässigt sätt
  -           lägenhetens lister, foder och inner- och ytterdörrar
  -           ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
  -           elektrisk golvvärme
  -           eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar
  -           ventiler till ventilationskanaler
-           säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och
            fasta armaturer
-           brandvarnare
-           fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt
            all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkongdörr

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för
-           till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
-           inredning, belysningsarmaturer
-           vitvaror, sanitetsporslin
-           golvbrunn inklusive klämring
-           rensning av golvbrunn
-           tvättmaskin/torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
-           kranar och avstängningsventiler
-           ventilationsfläkt
-           elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat

-           vitvaror
-           köksfläkt, ventilationsdon
-           diskmasin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
-           kranar och avstängningsventiler
-           ventilation. I föreningen har mekanisk ventilation eftermonterats. Köksfläkten är konstantgående och behövs för funktionen. Vid ev. köksrenovering åligger det medlemmen att säkra funktionen med ny konstantgående köksfläkt alternativ annan konstantgående evakueringsfläkt.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.

Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning.

Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrätts-
havaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

6 §
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
   
7 §
Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

8 §
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

9 §
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

10 §
Bostadsrättshavaren är skyldig, att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten, iaktta allt som fordras, för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överens-
stämmelse med ortens sed.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

11 §
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs, för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svara för eller har rätt att utföra enligt 6 §.  När bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

12 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrättshavaren skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Bostadsrättshavaren skall till föreningen uppge ny adress och telefonnummer eller annan kontaktperson innan upplåtelse får göras.
Bostadsrätthavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

13 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

14 §
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om


-           bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift

-           lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand

-           bostadsrättshavaren inrymmer utomstående person till men för föreningen eller  
            annan medlem

-           lägenheten används för annat ändamål än det avsedda

-           bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
            vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrätts-
            havaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det
            finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyra sprids i fastigheten

-           bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten   
            eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar

-           bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa
            giltig ursäkt för detta

-           bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av 
            synnerlig vikt för föreningen att skyldighet fullgörs

-           lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller där-
            med likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del
            ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

15 §
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.

16 §
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.
   
17 §
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.


STYRELSEN

18 §
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år och suppleanter väljs av föreningsstämman för två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad
partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av två styrelseledamöter i förening.

19 §
Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och föras i nummerföljd.

20 §
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutförhet minsta antalet  ledamöter är närvarande.

21 §
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

22 §
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Styrelse och förvaltare har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslägen.

Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.


RÄKENSKAPER OCH REVISION

23 §
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

24 §
Föreningsstämma skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

25 §
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före förenings-
stämman.

26 §
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före föreningsstämma.


FÖRENINGSSTÄMMA

27 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

28 §
Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

29 §
Extra föreningsstämma skall hållas, när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade, skriftligen begär det hos styrelsen, med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.
                       
30 §
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1.                   Öppnande
2.                   Godkännande av dagordningen
3.                   Val av stämmoordförande
4.                   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5.                   Val av två justerare tillika rösträknare
6.                   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.                   Fastställande av röstlängd
8.                   Föredragning av styrelsens årsredovisning
9.                   Föredragning av revisorns berättelse
10.                 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.                 Beslut om resultatdisposition
12.                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.                 Beslut om antal ledamöter, revisorer och suppleanter
14.                 Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
15.                 Val av styrelseledamöter och suppleanter
16.                 Val av revisorer och revisorssuppleant
17.                 Val av valberedning
18.                 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19.                 Avslutande

På extra föreningsstämma skall utöver punkt 1-7 endast förekomma ärenden för vilka stämman blivit utlyst och angetts i kallelsen.

31 §
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller till samtliga medlemmar genom utdelning, brev via postbefodran eller elektroniskt, dvs via e-post eller SMS. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Detta gäller ordinarie och extra stämma samt stämma som behandlar stadgeändring, likvidation och fusion.

32 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

33 §
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Som närstående till medlemmen, enligt föregående stycke, anses även den som är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led, eller så att den ene är gift med den andres syskon.

34 §              
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

35 §
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
   
36 §
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgänglig för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.


MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

37 §
Meddelanden delges genom anslag i förenings fastighet, brev via postbefodran eller elektroniskt, dvs via e-post eller SMS, eller genom utdelning. Om meddelande sker via e-post eller SMS skall medlem skriftligen godkänt detta meddelandesätt.

FONDER

38 §
Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll.

Till fonden skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens
byggnadsvärde, taxeringsvärde eller enligt upprättad underhållsplan.

VINST

39 §
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.

Resultatet för föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M

40 §
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

ÖVRIGT

41 §
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.